مجمع عمومی

براساس ماده ۷ اساسنامه موسسه، اعضاي مجمع عمومي موسسه متشكل است از:

– وزير جهاد كشاورزي (رئيس مجمع)

– وزير امور اقتصادي و دارايي

– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

ریاست مجمع با وزیر جهاد کشاورزی می باشد

سود موسسه بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون لایحه الحاق و در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به مصرف می رسد و به موجب ماده ۱۸ اساسنامه، در صورت انحلال موسسه، اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.

هیات مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره:

علیرضا ولی       :   عضو موظف و رئیس هیات مدیره

اسداله معینی    :   عضو موظف و مدیرعامل

قربانعلی عین علیان :   عضو موظف هیات مدیره

مدیرعامل

مدیرعامل: اسداله معینی

بازرس قانونی

به موجب ماده ۱۲ اساسنامه، بازرس قانونی موسسه، سازمان حسابرسی می باشد