شرکت سرمایه گذاری جاهد

شركت سرمایه گذاری جاهد فعاليت هايي درزمينه هاي مطالعه و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره و طراحي؛ خدمات فني و مهندسي؛ ساخت قطعات و تجهيزات و ماشين آلات اجرا؛ احداث و مديريت امور واحدهاي توليدي و خدماتي و صنايع روستايي تبديلي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري در داخل و خارج از كشور انجام مي دهد.
همچنين سرمايه گذاري و مشاركت در داخل و خارج از كشور با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و انجام هرگونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور وخريد و فروش و حق العملكاري؛ نگهداري؛ توليد؛ توزيع؛ ترانزيت؛ خدمات بازاريابي؛ واردات و صادرات انواع كالاها و خدمات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و كليه اموال منقول و غيرمنقول از جمله فعاليت هاي اين شركت مي باشد.

تاریخچه:
شركت سرمايه گذاري جاهد به صورت سـهامي خاص تاسيس شـده و در تاريخ ۱۳۷۷/۲/۳۰ بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي فوق العاده نام شركت به بازرگاني و خدماتي نداي جاهد (سهامي خاص) تغيير و مجدداً بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ نام شركت به سرمايه گذاري و خدمات صنايع روستايي, عشايري جاهد تغيير يافته است.
تاريخ تأسيس شركت : ۱۳۷۶/۳/۲۱
شماره ثبت : ۱۳۱۴۸۷

اهم وظايف شركت :
۱- تهيه، تامين ، خريد ، فروش ، نگهداري و توزيع انواع كالا و خدمات در سراسر كشور .
۲- واردات ماشين آلات و قطعات ، لوازم يدكي ، مواد اوليه واحدهاي صنعتي ، توليدي ، كشاورزي ، صنايع دستي ، اداري و آموزشي

فعالیت ها:
مطالعه و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره و طراحي ، خدمات فني و مهندسي ، ساخت قطعات و تجهيزات و ماشين آلات اجرا ، احداث و مديريت امور واحدهاي توليدي و خدماتي و صنايع روستايي تبديلي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري در داخل و خارج از كشور.
سرمايه گذاري و مشاركت در داخل و خارج از كشور با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري.
انجام هرگونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور.
خريد و فروش و حق العمل كاري ، نگهداري ، توليد ، توزيع ، ترانزيت ، خدمات بازاريابي ، واردات و صادرات انواع كالاها و خدمات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و كليه اموال منقول و غير منقول

واردات گوشت

واردات و صادرات انواع كالاها و خدمات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و كليه اموال منقول و غيرمنقول.

ساخت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

فعاليت هايي درزمينه هاي  مطالعه و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره و طراحي؛ خدمات فني و مهندسي؛

ماشین آلات کشاورزی

ساخت قطعات و تجهيزات و ماشين آلات اجرا؛ احداث و مديريت امور واحدهاي توليدي و خدماتی و صنايع روستايی.