بازرس قانونی

به موجب ماده ۱۲ اساسنامه، بازرس قانونی موسسه، سازمان حسابرسی می باشد