مجمع عمومی

براساس ماده ۷ اساسنامه موسسه، اعضاي مجمع عمومي موسسه متشكل است از:

– وزير جهاد كشاورزي (رئيس مجمع)

– وزير امور اقتصادي و دارايي

– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

ریاست مجمع با وزیر جهاد کشاورزی می باشد

سود موسسه بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون لایحه الحاق و در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به مصرف می رسد و به موجب ماده ۱۸ اساسنامه، در صورت انحلال موسسه، اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.