هیات مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره:

محمدعلی جوادی    :   عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره

اسدالله معینی         :   عضو موظف و مدیرعامل

قربانعلی عین علیان :   عضو موظف هیات مدیره