موسسه جهاد استقلال

وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 موسسه جهاد استقلال به موجب قانون لایحه الحاق  بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها  و موسسات  عمومی  غیر  دولتی  مصوب  11/3/1376  مجلس  شورای  اسلامی بعنوان   نهاد  و  موسسه  عمومی غیر دولتی شناخته  شده و  اساسنامه  آن  در  تاریخ 14/2/1379 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

به موجب تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه ، موسسه جهاد استقلال صرفا از طریق شرکتها و موسسات تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگردر راستای موضوع فعالیت موسسه اقدام می نماید . و به موجب تبصره 1 ذیل ماده 4 اساسنامه هیات مدیره موسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتها و موسسات اتخاذ تصمیم میکند و ارکان آن به موجب ماده 6 اساسنامه شامل مجمع عمومی ، هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسی قانونی می باشد . به موجب ماده 2 اساسنامه موسسه جهاد استقلال دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر موسسات و نهادهای  عمومی غیر دولتی اداره می شود.

 

 

 

 

اخبار

 

 

WWW.GOOGLE.COM