انتصاب آقای مهدی دادفر به سمت معاون مدیر عامل موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز دوشنبه مورخ سوم بهمن ماه 1401 آقای مهدی دادفر به سمت معاون مدیر عامل موسسه جهاد استقلال منصوب گردید.