بازدید از شرکت جهاد سبز

بازدید جناب آقای دکتر غیرتی مدیر عامل و عضو محترم هیآت مدیره و جناب آقای دکتر درجانی رئیس هیات مدیره محترم موسسه در تاریخ ۹۹/۹/۱۱ از شرکت جهاد سبز و برگزاری جلسه با مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت مذکور  بمنظور  اعلام استراتژی ، سیاست ها و برنامه های آتی شرکت .

 

علی اکبر غیرتی و  علی درجانی از شرکت جهاد سبز

علی اکبر غیرتی و  علی درجانی از شرکت جهاد سبز