دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

دوازدهم فروردین، روز تبلور اتحاد و ایمان و روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی و روز آفتابی استقلال گرامی و مبارک باد