رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتر عبدالهادی مطلق

 

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

عضو هیئت مدیره

مهندس سید محمد جواد واعظی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

عضو هیئت مدیره

مهندس محمود سهیل نژاد

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

معاون مدیر عامل

مهدی دادفر

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی

محمد صالح محمدی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر حراست

سعید جوادی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر بهره وری و امور اقتصادی

قربانعلی عین علیان

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

سرپرست منابع انسانی

سید احسان علوی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مدیر مالی

حمید رضا حبیب زاده

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

سرپرست امور حقوقی و مجامع

حسن نظری

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

مجمع عمومی براساس ماده ۷ اساسنامه موسسه، اعضای مجمع عمومی موسسه متشکل است از:

 وزیر جهاد کشاورزی (رئیس مجمع)

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ریاست مجمع با وزیر جهاد کشاورزی می باشد

سود موسسه بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون لایحه الحاق و در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به مصرف می رسد و به موجب ماده ۱۸ اساسنامه، در صورت انحلال موسسه، اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.