بازدید مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از بیمارستان شهید شوریده

 به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال ، آقای دکتر مطلق مدیر عامل موسسه جهاد استقلال به همراه اعضاء هیات مدیره از بیمارستان شهید شوریده بازدید به عمل آوردند. مدیر عامل موسسه هدف از این بازدید را دیدار با کادر درمان مجموعه و بررسی مشکلات آنان و همچنین گسترش استاندارد سازی و بهبود عملکرد آینده این مرکز اعلام نمودند. در ادامه طی ارائه گزارش و برنامه ها توسط مدیریت مرکز درمانی بیمارستان شهید شوریده مقرر گردید مشکلات در هیات مدیره موسسه جهاد استقلال بررسی و ارائه طریق گردد.